ข้อตกลงและเงื่อนไข

การสมัครสมาชิก การใช้บริการ และการเยี่ยมชม www.nuberlite.com เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ทุกประการ

  • ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใดอันที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไข ไม่ล่วงละเมิดสิทธิอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด หรือบุคคลอื่น
  • บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระงับ ยับยั้ง ปิดกั้น และลบ เนื้อหาข้อมูล (Content) ใดๆ ใน www.nuberlite.com โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถือเป็นสิทธิขาดและขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด แต่เพียงผู้เดียว
  • สิทธิของ “ผู้ใช้บริการ” ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานของ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด การยุติข้อโต้แย้งและข้อพิพาทต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
  • บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า Nuberlite รวมถึงข้อมูลเนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฎในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการดัดแปลง คัดลอกหรือเลียนแบบเผยแพร่ โดยใช้ข้อมูลดังกล่าว โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ www.nuberlite.com ได้ ตามที่ทางบริษัทฯเห็นสมควรได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ด้วยตนเอง